Načrtovanje hodljivosti – prvi koraki v Črni na Koroškem

V začetku junija je stekel proces priprave Lokalnega načrta hodljivosti za občino Črna na Koroškem. Namen procesa je vključiti prebivalce v pripravo načrta in jih spodbuditi k hoji in prispevati k izboljšanju njihovega zdravstvenega stanja. S pripravo analize peš dostopnosti se je začelo delo na terenu in zbiranje podatkov o pogojih za hojo. V Črni na Koroškem so že veliko naredili za spodbujanje hoje po vsakdanjih opravkih, kljub dežju smo na terenu srečali skupini otrok iz šole in vrtca, akterji iz različnih javnih ustanov in organizacij se v razmišljanju o stanju v prostoru in izzivih urejanja lepo dopolnjujejo. Zaenkrat kaže, da so v Črni največji izziv ukoreninjene potovalne navade.

V okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto smo junija začeli sodelovanje z Občino Črna na Koroškem, ki se je uspešno odzvala pozivu Načrtujmo skupaj zdravo mesto! Aktivnost predvideva sodelovanje z lokalnimi deležniki v procesu priprave Lokalnega načrta hodljivosti, s katerim želimo izboljšati pogoje za hojo in poskrbeti za zdravje prebivalcev in za kakovost njihovega bivanja.

Prva naloga v procesu priprave Lokalnega načrta hodljivosti je analizirati stanje in opredeliti območje za katero bo načrt izdelan. Delovna skupina programa Aktivno v šolo in zdravo mesto je v Črni začela s pregledom občinskih dokumentov in z izdelavo prikaza peš dostopnosti ustanov in storitev iz središča Črne. Prikaz peš dostopnosti izdelamo z izrisom izohron, to je radijev časovne oddaljenosti (glej sliko v naslovu prispevka), v Črni je prikaz izdelan tudi z upoštevanjem višinskih razlik tako, da radiji oddaljenosti na preseku čez glavne ceste v Črni odražajo dejansko potreben čas za to, da zdrava odrasla oseba premaga označeno razdaljo ob normalni hitrosti hoje. Kot je razvidno tudi iz naslovne slike tega prispevka, je Črna še eno od slovenskih mest, ki se lahko pohvalijo z dobrimi osnovnimi pogoji za hojo po vsakdanjih opravkih, praktično vse ključne javne ustanove in programi so razporejeni v radiju 10 minut peš hoje iz središča mesta. Izziv za izboljšanje pogojev za hojo so v takem kraju predvsem infrastrukturni in promocijski, saj lahko vplivajo na potovalne navade in motivacijo prebivalcev za hojo po vsakdanjih opravkih.

V torek 9. 6. 2020 je delovna skupina programa po terenskem ogledu razmer na cestah in ulicah, umerila karto dostopnosti in preverila svoja izhodišča tudi s fokusno skupino. V Črni so v fokusno skupino povezali predstavnike občine, Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz Območne enote Ravne na Koroškem, Krajevne skupnosti Žerjav, CUDV – Center za usposabljanje in delo Črna na Koroškem, Komisije za mlade Črna na Koroškem, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Črna, OŠ Črna, Zdravstveno varstvenega centra ZD Ravne na Koroškem, Društva invalidov Mežiške doline, enota Črna na Koroškem.

Fokusna skupina se je v prvem delu srečanja najprej predstavila, opredelila njihove povezave in navezave na temo hoje ter dosedanje delovanje na področju spodbujanja hoje in gibanja v Črni. V drugem delu pa jim je delovna skupina programa zelo kratko predstavila prve ugotovitve o razmerah nato pa smo skupaj ugotavljali, kako potekata hoja in promet v naselju, kakšne so navade prebivalcev in kaj so ključne ovire in izzivi, ki čakajo Črno pri zagotavljanju zdravju prijaznega in hodljivega okolja za vse. 

Prve ugotovitve po povratku s terena v Črni kažejo, da je kot območje obravnave smiselno upoštevati naselje Črna ter z Lokalnim načrtom hodljivosti pripraviti nabor vseh treh vrst ukrepov to je infrastrukturnih, organizacijskih in promocijskih. V nadaljevanju bo delovna skupina skušala dopolniti razumevanje stanja še v razgovoru z izbranimi skupinami deležnikov, nato pa bo pripravila nabor ukrepov za izboljšanje pogojev za hojo v Črni, ki bo v nadaljevanju preverjen tako s fokusno skupino kot s prebivalci. Proces priprave Lokalnega načrta hodljivosti za Črno bo predvidoma zaključen v začetku jeseni 2020.

Pripravili: Jana Okoren in Maja Simoneti
Grafika: Anja Slapničar
Foto: Goran Jakovac

Prispevek je bil sprva objavljen na projektni spletni strani Aktivno v šolo in zdravo mesto.

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri