KD prostoRož

prostoRož je edino slovensko društvo, ki se ukvarja izključno z vprašanji javnega urbanega prostora neprekinjeno že od l.2004. Raziskuje prostor in njegov pomen za lokalne prebivalce in družbo. Pozornost usmerja na pogosto spregledane javne prostore in jih ureja po meri prebivalcev in obiskovalcev mest. prostoRož je tudi prvo društvo, ki je prejelo status delovanja v javnem interesu na področju prostora.

Njihovo delo povezuje iskanje novih, drugačnih možnosti za urejanje prostora. Preko svojih projektov osveščajo javnost o pomenu javnega prostora in gradijo lokalne skupnosti, ki se bodo zmožne aktivno vključevati v oblikovanje svojega okolja.

V sklopu svojega delovanja je prostoRož izvedel tudi projekte, ki želijo spodbujati hojo kot obliko mobilnosti in izboljševati fizične pogoje za njeno uporabo:

  • Parking day v Idriji (2018): na povabilo občine Idrija se je izvedla preureditev Trga sv. Ahacija, osrednjega prizorišča Evropskega tedna mobilnosti v Idriji. S pomočjo ulične poslikave, korit z drevesi in klopi se je prostor desetih parkirišč spremenil v prostor za druženje in omogočil peš prehod za mimoidoče.
  • Trajnostna mobilnost v šolah (2016 – 2017; vodja projekta: IPoP, ostali partnerji: CIPRA Slovenija, društvo Focus): na OŠ Poljane in OŠ Dob se je s partnerji izvedlo dve delavnici, na katerih se je skupaj s starši in učitelji iskalo rešitve za varnejše šolske poti in se pogovarjalo, kako po načelih trajnostne mobilnosti urediti prihode v obe osnovni šoli
  • Parkplaci (2014 – 2015): pet različnih parkirnih mest za en avtomobil se je zasedlo s klopjo in zelenjem. S postavitvijo se je preverjalo, ali na določeni ulici obstaja potreba in želja po več prostora, namenjenega ljudem in ne avtomobilom.
  • Vizija za javni prostor soseske (2013 – 2014): v sklopu širšega projekta Celovite urbane prenove Savskega naselja v Ljubljani se je za probleme soseske (med njimi tudi prometna ureditev) oblikovalo delovne skupine, v katere so se vključili zainteresirani prebivalci. Na koncu projekta se je izoblikovala Vizija za javni prostor soseske, dokument Predlogi in pobude za javni prostor Savskega naselja in izvedla izboljšava v javnem prostoru.
  • Čufarjeva ulica (2013; Gimnazija Ledina, Dijaški dom Tabor, OŠ Toneta Čufarja, Zavod BOB): z drobnimi posegi in z delno spremembo prometnega režima ulice se je omejili avtomobilski promet in na ulici tako omogočili bolj brezskrbno hojo, igro in počitek. Projekt predstavlja pomemben prispevek k zmanjševanju avtomobilskega prometa v neposredni bližini šol in vrtcev ter spodbuja starše, da otroke v izobraževalne institucije pripeljejo peš ali s kolesom

_
Fotografija: Parking day v Idriji / Foto: arhiv prostoRož

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri