Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je eno vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih središč v Sloveniji, povsem primerljivo z najbolj prodornimi akademskimi ustanovami v srednji in jugovzhodni Evropi. Raziskovalno mrežo ZRC SAZU pletejo raziskovalci osemnajstih  inštitutov.

Na Geografskem inštitutu Antona Melika se ukvarjajo tudi z urbano geografijo, dostopnostjo in mobilnostjo. Naslednje raziskave se dotikajo hoje in peš dostopnosti:

  • Analiza peš dostopnosti do postajališč mestnega potniškega prometa v Ljubljani, kjer sta bili primerjani dve metodi – analiza evklidske (zračne) in dejanske oddaljenosti (na podlagi omrežja pešpoti). Izračunan je bil delež prebivalcev, ki živi v različnih oddaljenostih od avtobusnih postajališč, rezultati pa prostorsko prikazani (Kozina 2010).
  • Analiza dostopnosti mestnega potniškega prometa v Ljubljani z metodo PTAL. Izmed vhodnih podatkov je bila poleg števila linij in pogostosti avtobusnih voženj v analizo vključena tudi prostorska dostopnost avtobusnih postajališč, izračunana na podlagi omrežja pešpoti. Analizirane so bile prostorske razlike v dostopnosti znotraj mesta. Izračunan je bil tudi delež prebivalcev, ki živi v 5 in 8-minutni oddaljenosti od postajališč, prepoznana so bila območja, kjer je oddaljenost za hojo prevelika (Tiran s sod. 2014; 2015; 2017).
  • Izračun indeksa peš dostopnosti mestnih dobrin v Ljubljani. Analiza je bila narejena z modeliranjem v geografskih informacijskih sistemih na podlagi rezultatov omrežja pešpoti, lokacij dobrin in rezultatov spletne ankete, ki je razkrila pripravljenost ljudi za hojo do posameznih dobrin (trgovin, zelenih površin, izobraževalnih ustanov itn.) glede na časovno oddaljenost. Rezultati so bili uporabljeni tudi kot vhodni podatek ene od prvin kakovosti bivalnega okolja (Tiran 2017).

Ker se večina inštitutov nahaja v centru Ljubljane, ki spada v območje, namenjeno pešcem, ZRC SAZU zaposlene spodbuja, da na delo prihajajo peš ali s kolesom.

_
Fotografija: Pročelje ZRC SAZU, 2016 / Foto: Igor Lapajne

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri